Siardus Bogaertslaan 8A, 4635 CM Huijbergen, telefoon: 0164 - 64 24 82, fax: 0164 - 64 29 37, spoed: 0164 - 64 32 53
 

Medische zorg

Voor een algemeen geneeskundige consult kunt u een afspraak maken bij de huisarts. Voor kleine medische handelingen,
onderzoekjes, controles en herhaalrecepten kunt u terecht bij de assistentes. In verband met de
toenemende drukte in de praktijk zal de assistente u vaker vragen naar de aard van uw klacht om zo het spreekuur van
de huisarts beter te plannen.

Wanneer u het bezwaarlijk vindt om uw klacht aan de assistente mede te delen, kunt u dit kenbaar maken. In sommige gevallen
kan de assistente u direct helpen en is het niet nodig een afspraak met uw huisarts te maken. Bij veel voorkomende, niet
ernstige klachten kan de assistente u uitstekend advies geven. De assistente heeft, net als uw huisarts, een beroepsgeheim.

telefonisch spreekuur huisarts

Voor korte vragen en het bespreken van uitslagen kunt u dagelijks tussen 08:00 en 10:30 bellen.
De assistente zal uw vraag beantwoorden of maakt indien nodig een telefonische afspraak aan.
De dokter belt u dan ’s middags tussen 12:00 en 15:00 uur terug.

Geneeskundige verklaring

Regelmatig worden de huisarts of assistentes benaderd door de patiënt en/of diens familieleden voor het afgeven van een medische verklaring. Veel instanties vragen tot op heden tegen alle regels in dat de patiënt een door uw arts ondertekende verklaring overlegt. Het kan hierbij gaan om voorzieningen, vergoedingen en hulpmiddelen, annulering van reizen, (parkeer)vergunningen of korting op tarieven zoals de afvalstoffenheffing.

Wij geven, in overeenstemming met de regels van de KNMG (de beroepsorganisatie voor artsen) daarom geen geneeskundige of medische verklaring af.

In het kort een toelichting op deze regels:

  • De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of een aangepaste woonruimte?
  • Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:

  • De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.
  • Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

Wat kunt u nog doen?

  • U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
  • U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc.) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.
  • U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.